Avsked av avlidna

Att ge stöd åt anhöriga som drabbats av en släktings
eller nära väns död är en prioriterad arbetsuppgift för sjukhuskyrkan. För att kunna komma igång med ett
friskt sorgearbete är det ofta viktigt för den anhörige
att själv få se och ta farväl av den som avlidit.

Sjukhuskyrkan möter människor som mitt i livet har hejdats av det oförutsedda, det svåra, det nästan outhärdliga. Många människor upplever då ett starkt
behov av att få tala om det allra viktigaste - om livet
och döden och om meningen med allt.

Ängel

Vårt uppdrag är att finnas där hos dem - att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt
känns outhärdligt. Vi får finnas nära de som drabbas och ta emot gråt och utsatthet, tankar och frågor
inför det ofattbara - inför den märkliga porten mellan livet och döden.

Vi sitter ned en stund tillsammans och samlar ihop tankar, känslor och upplevelser i det som är just nu.
Det blir ofta djupa samtal som handlar om allt som kan finnas i liv och relationer.Även i en ofta mång-
kulturell
och mångreligiös situation upplever människor sjukhuskyrkan som en mycket positiv tillgång.

väntrum avsked  

Att komma till ett bårhus för att ta avsked kan vara förenat med stor sorg
och ofta också med rädsla. Man kan vara rädd för bårhuset, för sina och
andras känslor och reaktioner, och även för själva döden.

Därför är det viktigt att veta att själva avskedet sker i ett vackert avskedsrum.
Vår erfarenhet och vårt lugn kan också ge en trygghet i situationen, en
trygghet som öppnar för samtal mellan de sörjande. Man kan våga att lyfta
fram och dela svåra tankar och känslor.

På vardagar kan ett avsked ske allra senast 14:30, då bårhuset är bemannat
som längst fram till 15:00.

Ibland behöver ett avsked ske på kvällen eller under helgen, kanske pga av att
anhöriga kommit resande från längre håll. Dessa avsked kan ordnas genom ett
samarbete mellan sjukhuskyrkas beredskap och bårhusets vaktmästare.
På detta
sätt försöker vi att så långt det är möjligt att tillgodose de anhörigas behov.

Anhörigas önskemål om att få se och ta farväl av den som avlidit har de senare
år på ett tydligt sätt ökat. Detta kan ses, dels som en kulturförändring som
medfört en återgång till äldre seder, och dels som en naturlig del i dagens
mångkulturella samhälle.

I samband med olyckor och andra plötsliga dödsfall kallar sjukhusets akutmottagning ofta på sjukhuskyrkan.
Vår uppgift är då att på olika sätt ge stöd åt de anhöriga. Ett viktigt led i detta arbete är att, i det särskilda avskedsrum som finns på akutmottagningen, hjälpa de anhöriga att möta och ta farväl av den avlidne.

Sjukhuskyrkan på Östra Sjukhuset möter under ett år ca 4-500 anhöriga vid c:a 80 avsked som sker
under helger och kvällar på sjukhusets akutmottagning eller i bårhuset.

Respekt och hänsyn - olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet (Fonus)