Sjukhuskyrkans beredskap

 

 

 

Skepp
 

Sjukhuskyrkans beredskap innebär att sjukhuset vid akuta
situationer kan nå någon av sjukhuskyrkans personal även
kvällar och helger.

En kallelse på beredskapstid innebär oftast en intensiv
arbetsinsats under några timmar och sedan en tids
uppföljningsarbete, kortare eller längre. Arbetet innefattar
vanligtvis ett flertal personliga kontakter via telefon
och vid hembesök. Ofta behöver också kontakter tas med
kyrkans “nätverk”, socialtjänsten, psykiatrin, eller polisen.
Ibland finns även behov av akuta krissamtal med berörd
vårdpersonal, särskilt om situationen har nära anknytning
till någon i sjukvårdslaget.

Sjukhusets akutintag och Barn-IVA är de två enheter inom
sjukhuset som står för de flesta kallelserna under
beredskapstid. Nedan beskrivs några situationer då
sjukhuskyrkan brukar kallas in akut.

 • När en patienter inkommer till sjukhusets akutmottagning döda vid ankomst handlar
  det om plötsliga och oväntade dödsfall, olyckor, självmord eller mord. Sjukhuskyrkans
  uppgift är att ge de anhöriga stöd och hjälp att kunna möta det som har hänt, samt att
  se och ta farväl av densom avlidit. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med flera
  kategorier av sjukhusets personal och många gånger även med polismyndigheten.

 • När ett dödsfall inträffar utanför sjukhuset är det polisens ansvar att förmedla
  dödsbudet till närmaste anhörig. Ibland blir det vår uppgift att göra detta tillsammans
  med polisen. Sjukhuset har ansvaret att meddela dödsbud när en person avlider inne
  på sjukhuset. Ett sådant bud varken kan eller bör meddelas per telefon. Då får ofta
  sjukhuskyrkan uppdraget att åka till anhöriga med detta bud. Att lämna dödsbud är
  en uppgift som kräver erfarenhet, fasthet och stor förmåga till lyhördhet. När närmaste
  anhörig finns på avlägsen ort kan vi ofta hjälpa till med att finna någon på plats, som
  är lämplig att meddela budet.

 • Ibland kallas sjukhuskyrkan när en patient är döende eller nyss har avlidit på en
  avdelning. Det kan handla om att den döende vill ha samtal eller nattvard eller att
  anhöriga vill ha en andakt hos den som nyss avlidit.

 • Det händer att anhöriga behöver få möjlighet att ta farväl av en avliden under en
  helg eller på kvällstid. Dessa avsked kan vara orsakade av hastiga och oväntade
  dödsfall eller långtifrån tillresande anhöriga. För dessa situationer finns ett särskilt
  avtalat samarbete med bårhusets vaktmästare som iordningställer kroppen för
  avskedsstunden. Sjukhuskyrkans personal som möter de anhöriga har stor kunskap
  och erfarenhet av att möta sörjande. Se även särskilt avsnitt om Avsked av avlidna.

 • Akuta kallelser avser ibland krisdop. Vår strävan är att i första hand en präst/pastor
  förrättar dopet. Om inte sjukhuspräst /-pastor finns tillgänglig kallas om möjligt präst
  från barnets hemförsamling eller vid tidsbrist den präst som finns närmast tillgänglig.
  Då man inte hunnit vänta på präst har dopet förrättats av sjukhusdiakon.

 • När barn dör på sjukhuset eller kommer in till sjukhuset efter att ha avlidit kan
  sjukhuskyrkan kallas. Ibland handlar det om familjer som vi följt under barnets
  vårdtid på sjukhuset. Andra gånger rör det sig om barn som hastigt avlidit (t.ex.
  vid olyckor eller PSD/SIDS). Se även särskilt avsnitt: När ett barn dör.

 • När en patient drabbats av svår ångest som inte är av rent medicinsk eller psykiatrisk
  art, kan ett samtal med någon från sjukhuskyrkan vara till stor hjälp. Ångesten kan
  vara utlöst av ett svårt besked i en kritisk situation och kan handla om skuld, rädsla,
  övergivenhet, hopplöshet eller djup ensamhetskänsla under ett sjukdomsförlopp. I de
  fall då patienten vårdas i hemsjukvård kan det här bli fråga om hembesök. Anhöriga
  kan då också behöva akut stöd.

 • Många ärenden kan lösas via telefonkontakter. Det kan gälla att söka reda på en
  präst eller motsvarande från annat trossamfund eller annan religionstillhörighet.
  Även själavårdande samtal knutna till sjukhussituationen kan ibland ske via telefon.
  Det händer också att personal ringer för att rådgöra i specifika situationer som inträffar
  på kvällar eller helger.