Vad är sjukhuskyrkan?

 

Sjukvården vilar på en humanistiskt präglad människosyn.
Denna förutsätter ett tvärvetenskapligt kompetens- och
erfarenhetsutbyte och en helhetssyn som inkluderar
fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter på den
enskilda människan.

I sjukhuskyrkans identitet ingår att uppfatta och bekräfta
de outtalade existentiella frågorna och individen som
uttrycker dem. Det är viktigt att vara en samtalspartner
i sökandet efter tänkbara svar på dessa frågor. Att
samverka med sjukvården i tolkning och förståelse
av en människas sjukdomssituation är också en del
av denna identitet.

Sjukhuskyrkan är en diakonal och själavårdande verksamhet.
Vi möter på olika sätt människors frågor, rädsla, vanmakt
och oro inför framtiden. Vårt uppdrag är att finnas hos dem
som behöver någon som har tid, och som kan lyssna utan
att fly det svåra. Gud är med och nära människan i hennes
kamp.

Här möter kyrkans teologi människors livsvillkor. Här nöts
och formas teologin till ett språk som når människor idag.
Vi får gå med ett stycke av vägen...

window
Dörrfönstret - detalj