Hospicevården

Hospicevård är god vård i livets slutskede. Kålltorps Hospice finner du i Kaggeledshuset
som ligger mellan Kaggeleds torg och Vidkärrs herrgård.
Där finns 10 vårdplatser avsedda för cancersjuka patienter i åldrarna 18 år och uppåt.

Patientkontakter
Samtal och andakter är viktiga i sjukhuskyrkans möte med patienterna. Tanken på den
egna döden är varje människas existentiella fråga. Det handlar om det egna livet i
förhållande till tid, innehåll, mål, mening, ensamhet, ansvar, kärlek och död. Oftast
ligger
frågorna på en djup och delvis omedveten nivå, men de kommer till ytan i en kritisk
situation. Ibland uttrycks de indirekt som en förstärkning av kroppsliga symtom.

Stöd och förståelse för de existentiella frågorna kan var och en ge utifrån personlig
erfarenhet så långt yrkeserfarenhet och tidsramar medger.

Ibland har människor behov av att samtala om livsfrågorna utifrån ett andligt perspektiv.
Det kan röra tro och tanke om en högre makt, skuld, försoning, en tillvaro bortom tid och
rum, reinkarnation etc. Det är i regel inte den ideologiska innebörden i samtalet utan
den personliga tillämpningen som dominerar. Livsfrågorna kan under livets slutfas utlösa
en djup andlig ångest som kan få samma intensitet som panikångest. God själavård som
ges av en person som hör hemma i patientens religiösa referensram kan var till stor hjälp.

Sjukhuskyrkan kan erbjuda samtalskontakt/själavård, andakt, nattvard och bikt.
Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med representanter från andra kyrkor, samfund
och religioner.

Anhörigstöd
I gott samarbete med läkare och vårdpersonal ges också stöd till de anhöriga.
Olika psykiska reaktioner kan ibland vara försvårande i den korta tidsperiod som en anhörig
har kvar tillsammans med den sjuke. Situationen kan också kompliceras av olösta konflikter
och störda relationer. Anhöriga kan erbjudas stöd på flera sätt. På tisdagar finns en tid för
anhöriga att träffas.

Många kontakter fortsätts under en del av den efterföljande sorgefasen. Kontakt kan
förmedlas till sorgegrupper och "Leva-vidare-grupper" av olika slag.

Personal
som ger vård i livets slutskede behöver ett särskilt stöd. Detta består dels av handledning
i att möta och bemöta psykiska krisreaktioner, dels av hjälp till självreflektion utifrån
egna signaler och reaktioner, individuellt eller i grupp. Att vara och verka i döendets livsfas
innebär en aktualisering av egna existentiella och andliga frågor. Man behöver utrymme
för reflektion och bekräftelse och för bearbetning av personliga upplevelser i
arbetssituationerna. Om någon behöver en djupare bearbetning, har Sjukhuskyrkan
vissa möjligheter att förmedla kontakt.

Personalstöd behövs även i form av fortbildning inom ämnesområden som livsåskådning,
etik, psykoterapi och själavård. Sjukhuskyrkan ger kontinuerligt stöd till personalen i form
av reflektion och bearbetning av frågor som aktualiseras i vården av döende patienter.

Kålltorps Hospice