Infektionskliniken

För en patient på Infektionskliniken kan den påtvingade
isoleringen kännas svår. Utan tillgång till dagrum blir dagarna
långa. All vårdpersonal måste passera genom en “sluss” för att
komma in i rummet. I slussen tvättar man sig med vatten och
med sprit före och efter varje besök, för att hindra
smittspridning. Rummen har också en dörr direkt ut, så att
besökande anhöriga inte använder korridoren. Även om allt
detta har en praktisk förklaring kan det få den sjuke att känna
sig förkastad och värdelös. Om man dessutom är ensam och
inte får besök kan ångesten bli stor. Då kan någon från
sjukhuskyrkan lyssna, ta emot och bekräfta desvåra tankarna
och med sin närvaro förmedla övertygelsen om varje
människas oändliga värde.

På Infektionskliniken vårdas patienter som smittats av multi-
resistenta bakterier (MRSA)
. De får ofta en mycket lång
vårdtid och kan känna stor bitterhet eftersom de oftast
fått sin smitta under sjukhusvård, utomlands eller i Sverige.
Det kan vara personer med svåra skador efter en trafikolycka
under semestern eller nyopererade patienter, som fått in
dessa bakterier i operationssåret. En sådan patient kan ha
stort behov av en trofast samtalspartner för att inte fastna i
missmod och uppgivenhet.

människor

För patienter med hiv/aids har situationen förändrats under det senaste decenniet.
I stället för att vårdas under lång tid på Infektionskliniken kan de flesta nu leva sina liv
utanför sjukhuset, i familj och på arbetsplats. De är då beroende av sina bromsmediciner,
som inte sällan har svåra biverkningar eller efter en tid måste bytas ut eftersom patienten
utvecklat resistens.

Dessa patienter gör regelbundna besök på infektionsmottagningen för att träffa sin läkare,
sjuksköterska eller kurator. Till mottagningen kallas sjukhuskyrkan ibland, när någon
ångestfyllt väntar på resultatet av en provtagning eller fått det tunga beskedet att de bär
på smittan.

Trots att samhället idag talar på ett öppnare sätt om frågor som har med sexualitet att göra
ochtrots att oron för smitta minskat, så är sjukdomen fortfarande förknippad med skam och
rädsla. Många av patienterna bär sjukdomen som en tung hemlighet, ofta också bland sina
närmaste. Det är en del av kyrkans ansvar att ta avstånd från fördomar och utstötning och
att ta tydlig ställning för den som är drabbad.

Sjukhuskyrkan ingår i Infektionsklinikens HIV-team samt i stiftets hiv/aidsgrupp.