Sjukhuskyrkan möter patienter, anhöriga och personal

Vårdtiderna för akuta patienter är oftast mycket korta (i genomsnitt
3 dagar), vilket medför att besöken hos patienter på avdelningarna
blir mera som punktuella insatser. Många möten med människor är
korta spontana samtal på vägen, i korridoren. För patienter med
långa och ibland återkommande vårdperioder kan kontakten med
sjukhuskyrkan bli mer kontinuerlig.

Vi arbetar med att finna väl fungerande arbetsvägar och arbetssätt
i en vårdsituation som befinner sig under ständiga
omstruktureringar. Efterfrågan på vår medverkan i vården är stor.

Patientkontakterna
sker oftast i form av enskilda samtal i samband med
sjukhusvistelsen, men även i samband med poliklinisk behandling,
som cytostatikabehandling. Samtalen har mest karaktären av
krisstöd och/eller själavård och förmedlas ofta via vårdpersonal
eller via anhörig. En del samtal har varit mer
psykoterapeutiska och
skett i samverkan med remitterande läkare.

människor

Anhöriga
kontaktar oss ofta. Det blir en naturlig följd av patientkontakterna. Många anhöriga
söker oss också för egen del, inte minst för att orka i en svår och oviss situation. Stödet
till anhöriga kan vara individuellt eller ske med flera familjemedlemmar tillsammans.
Kontakterna kan vara sporadiska eller återkommande under en längre tid. Vid tillfällen
då det behövs en längre tids terapeutisk insats kan kontakt förmedlas till
S:t Lukasmottagningen.


Personalens
situation är många gånger svår. Till ökad arbetsbelastning och lägre personaltäthet i
vård av svårt sjuka människor, kommer ökade krav på kvalitetssäkrad, väldokumenterad
och kompetent vård. Mötet med anhörigas reaktioner kräver inlevelse och engagemang.

Stora förändringar och nedskärningar i sjukvården skapar kollektiv oro. I en kraftigt ökad
efterfrågan på enskilda krissamtal samt på krisstöd åt personalgrupper framkommer
behov av både existentiell och etisk orienteringshjälp. Sjukhuskyrkans insats för stöd
till personalen kan ha formen av handledning i existentiella frågor och krissamtal i
grupp eller enskilt.

Föreläsningar om vårdideologi och människosyn efterfrågas också från olika håll.
Större projekt genomförs långsiktigt i samarbete med vård- och utbildningsansvariga.