När ett barn dör

När ett barn dör på Östra Sjukhuset erbjuds
familjen ett aktivt krisstöd från sjukhuskyrkan.
Det är kurator eller annan vårdpersonal som då
initierar kontakten.

Baby

Denna form av krisstöd, som startades av sjukhuskyrkan redan år 1988, innebär hjälp
åt föräldrarna att komma igång med ett friskt sorgearbete. Vi uppmuntrar och stöder
föräldrarna till att själva göra så mycket som möjligt av det praktiska som behöver ordnas
vid begravningen. Det är viktigt att “öppna vägar” för bearbetning genom att berätta för
drabbade, hur andra föräldrar före dem har valt att göra. Vi talar om att man kan göra på
många olika sätt och att somliga saker måste göras.

Föräldrarna bestämmer hur de vill ha det och tar oftast själva hand om allt som skall göras
inför begravningen. Vi finns med som stöd och hjälp i hela den processen, vid kontakter
med olika myndigheter, bokning av präst, organist och gravplats. Föräldrarna ser oftast
sitt barn flera gånger, tillsammans med syskon, egna föräldrar och vänner. De klär och
bäddar ner barnet i kistan. De planerar begravningen tillsammans med den som skall leda
begravningsakten.

Någon av sjukhuskyrkans anställda brukar vara med familjen när de ser sitt barn och klär
det och kan även vid behov ge praktisk hjälp i detta. Man bör inte vara helt ensam när man
första gången träffar sitt döda barn men här behöver också ges utrymme för avskildhet.
Allt detta är viktiga delar i föräldrarnas sorgearbete. De får på detta sätt själva vara med
om allt som skeroch det blir inga okända bitar kvar att få oroliga tankar och fantasier
omkring. Det är viktigt att man får ta farväl av sitt barn på ett sätt som ger utrymme för
varma och positiva minnen.

Sorgearbetet efter ett litet barn
Sorgearbetet handlar om att gå in i verkligheten,
in i det som har hänt och med stöd och hjälp
från omgivningen orkar man mycket mer än
man tror. Man behöver tid att känna efter, tid
att välja vad man vill och tid att låta känslorna
komma fram.

Det är viktigt att inte ha för bråttom med att
bestämma hur det skall vara och man får givetvis
också lov att ändra det man först bestämt
omkring barnets begravning, om något skulle
kännas fel.

Mor

Vårt arbete handlar om att stödja och stärka föräldrarollen. Den kärlek och ömhet man
känner för sitt barn kommer fram - rakt igenom sorgen och förlamningen - och man når
också den punkt då man till sist orkar lämna ifrån sig sitt barn. Det är viktigt för föräldrarna
att begravningen och vad som sker däromkring, för dem blir så bra som möjligt.
Ingen vet bättre än föräldrarna vad som är viktigt för dem.

Livsfrågorna
De flesta familjer, som sjukhuskyrkan möter, har inte haft så mycket kontakt med kyrkan
tidigare. Dagarna av sorg innebär ändå naturligt att tankarna kretsar kring livsfrågorna och
trons värld. Dessa frågor finns alltid i livets gränsland. Kyrkan har en given roll här och vi
möter stor respekt för den människosyn som ligger till grund för vårt arbete i sorge-
situationen. Kyrkans stora erfarenhet av möten med sörjande människor är en tillgång.


Hjälp till självhjälp
Någon kan tycka att vi i sjukhuskyrkan tar över begravningsbyråernas roll. Så är inte
fallet och så skall det heller inte göras. Sjukhuskyrkan “gör inte jobbet”, vi ger stöd och hjälp
till självhjälp. På det sättet kan föräldrarna naturligt komma in i ett friskt sorgearbete.
Vår arbetstid per familj blir sammantaget 1-2 hela arbetsdagar under en period av
ca 2 veckor. Till detta kommer uppföljningsarbetet, ibland under en längre tid med
glesare kontakter.

Vi når nästan alla
Arbetet med att utveckla ett naturligt stöd åt föräldrar som förlorat sitt barn bedrivs
sedan 1988 i nära samarbete med vårdpersonal och kuratorer vid Drottning Silvias barn-
och ungdomssjukhus samt på Kvinnokliniken vid SU/Östra sjukhuset. Hjälpen erbjuds alla.
Också de allra flesta av våra muslimska invandrare som erbjuds denna hjälp till självhjälp
tar emot den.

Sjukhuskyrkan träffar och hjälper på detta sätt årligen mer än 100 familjer. Det handlar
både om barn som levt en kortare eller längre tid och om barn som dött redan före
födelsen.Efter sammanslagningen av SU har vi på Östra också fått en markant ökning
av uppföljningsarbetet i samband med missfall och avbrytande av graviditet på grund
av fosterskada.

Barnkliniken