Samarbete i grupper och projekt

Sjukhuskyrkan finns med i sjukgymnastikens Kom-igång-grupp för infarktpatienter och hjärtopererade.
Vi bidrar med samtal om frågor med temat:
“Vad är det att vara människa” och
“Att komma vidare efter en traumatisk kris”.

Sjukhuskyrkan samverkar även med sjukgymnastiken i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte om psykosomatiska aspekter på olika sjukdomstillstånd. Detta fungerar som en del i samarbetet kring patienter där samtalsstöd parallellt med sjukgymnastik är av särskild betydelse, exv. i de fall då patienten varit utsatt för fysisktoch/eller sexuellt övergrepp.

Samarbete

PKL-gruppen för Östra Sjukhuset arbetar som ledningsgrupp förkrishantering vid olyckor. När en större
olycka inträffar inkallas också sjukhuskyrkans personal för att tillsammans med sjukhusets kuratorer och
psykologer ta ansvar för det psykosociala omhändertagandet och uppföljningen av de drabbade.

Samrådsgruppen för etiska frågor i livets början tar upp frågor som rör forskning, genetiska
frågor, fosterdiagnostik och vård av svårt sjuka barn.

GUCH-teamet (Grown-up Congenital Heart Disease) arbetar med stöd åt ungdomar som överlevt
svåra hjärtfel efter operationer som barn, och som nu är på väg att in i vuxenåldern. Tidigare har
barn i denna situation inte överlevt.

HIV-teamet på infektionskliniken.