Samarbete

Vi vänder oss också till personal inom

  • psykiatrins vårdformer
  • kommunens stödfunktioner
  • kyrkor och samfund
  • frivilligorganisationer

För att möta de olika behoven arbetar vi med

  • utbildning i olika former
  • kollegial handledning
  • nätverksarbete
  • samtal

I samarbetet med vårdpersonal vill vi belysa livsfrågornas plats och uttrycksformer när man
drabbas av psykisk ohälsa.


Till kyrkans anställda vill vi dela med oss av kunskap om olika former av psykisk ohälsa.
Frågorvi ofta får handlar om bemötande, gränssättning och tydlighet. Hur tillvaratar vi de
erfarenheter och lärdomar människor gjort under sitt liv?


I vårt nätverk för kyrka-psykiatri ingår personliga ombud, öppenvård, Kyrkans Jourtjänst,
brukarorganisationer, frivilligorganisationer och församlingar.

Du som är personal kan kontakta oss både utifrån din egen livssituation och utifrån yrkesrollen.