När någon dör

I dödens närhet
Då en patient är döende eller har avlidit på sjukhuset kan Sjukhuskyrkan vara ett stöd.  
Den döende själv eller de närstående kanske önskar att man sjunger en psalm, läser
ett bibelord eller ber en bön.
Ibland vill man ha en “utfärdsbön” när någon just dött. Vid tiden omkring ett dödsfall
kan Sjukhuskyrkan vara närvarande, lyssnande, finnas till för samtal och ge hjälp på
olika sätt allt efter de behov som då finns.

När någon dött
Om någon dött och de närstående inte haft möjlighet
att vara närvarande vid eller efter dödsögonblicket,
men gärna önskar se den döda, finns det ofta tillfälle
att göra detta efteråt så nära i tid som det går att ordna. 
Sjukhuskyrkan kan följa med som stöd vid “visningar”
och avsked.Begravningar förekommer inte på sjukhuset.

Rum för avsked
På Sahlgrenska finns tre olika
“Rum för Avsked”
De ligger i anslutning till bårhuset
GULA STRÅKET 10A
De tre rummen har olika karaktär:

  • Ett rum har en kristen utsmyckning,
    med ikontavla och ett dekorativt glasfönster
  • Ett rum är neutralt utsmyckat
  • Ett rum är utformat för tvagning och klädning

“Rum för Avsked” är öppet vardagar kl 8–14.
Besök sker efter överenskommelse om tid
med bårhusets personal, tfn  031-342 15 21.

När en person avlider på kvällen eller under en helg,
och avsked ej kan ordnas på avdelningen, kan
Sjukhuskyrkan ibland vara behjälplig med att ordna
visning om det finns särskilda skäl. Avdelningens
personal, eller anhörig, kan via sjukhusets växel nå
den person i Sjukhuskyrkan som har beredskap.

Rum för avsked
Det kristna rummet

Avskedsrum 2
Det neutrala rummet

Stöd i sorgen
När en människa avlider och vi drabbas av sorg, reagerar vi på väldigt många olika sätt.
För en del människor kan det vara som om hela tillvaron rämnar. Inget är som vanligt.
Reaktionen beror naturligtvis på hur nära man stått den person som avlidit, hur och när
dödsfallet skett, på hur “förberedd” man är. Många faktorer spelar in, men hos oss alla
väcks tankar och känslor. Vi lever i olika omständigheter och relationer, och behovet av
stöd varierar från individ till individ. Gemensamt är dock att vi oftast mår väl av att dela
svåra upplevelser med andra. Att få berätta hur man har det, vad man känner, att möta
människor som har tid och ork att lyssna kan vara ett gott led i sorgebearbetningen.

Det är kostnadsfritt för dig. De kristna församlingarna i Göteborg står för kostnaderna.
Välkommen att kontakta oss! Vi kan vara till din hjälp i dessa situationer.

Respekt och hänsyn - olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet (Fonus)